Polityka Prywatności

I. Wstęp

1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika i chronić je przed zabraniem, przetworzeniem i udostępnieniem ich przez osoby nieupoważnione. Polityka Prywatności wyjaśnia zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania i ochrony danych osobowych użytkowników naszego sklepu internetowego. Poszanowanie prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II. Administrator danych osobowych

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest firma Passoni Agata Pasoń z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 1A, 05-840 w Brwinowie, posiadająca numer NIP : 5342647380, o numerze telefonu: 535328999 i adresie mailowym: administracja@passoni.pl

III. Zasady zbierania danych osobowych użytkowników

Administrator uzyskuje dane osobowe użytkowników bezpośrednio od swoich klientów. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zamówień przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do celów kontaktowych oraz realizacji zamówienia. Niepodanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie możliwości dokonania transakcji, a tym samym zamówienie nie zostanie zrealizowane.

IV. Gromadzenie danych osobowych użytkowników i klientów

Gromadzimy jedynie dane osobowe niezbędne do kontaktu z klientem i realizacji zamówienia. Dane kontaktowe gromadzone przez administratora mogą być wykorzystywane w celu: sprzedaży produktów, spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz na potrzeby działań promocyjnych i handlowych.

V. Sposób przetwarzania danych osobowych

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników. Zapobiega utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu oraz uniemożliwia dostęp do nich osobom trzecim. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz przechowuje je tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

VI. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia lub w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do: obsługi reklamacji, zwrotów oraz innych zgłoszeń, kontaktowania się z użytkownikiem oraz do rozliczeń. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do tych celów. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

VII. Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A. i operatorom płatności w zakresie niezbędnym do wysłania zamówienia, a także podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych i świadczącym mu usługi hostingowe oraz marketingowe.

VIII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe?

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

X. Jakie uprawnienia ma użytkownik w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Każdemu użytkownikowi zapewniamy prawa wynikające z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie wraz z nową datą.

XII. Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@passoni.pl.